Bærekraft

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Alle våre hotell har startet prosessen men å bli Miljøfyrtårn sertifisert, og hovedkontoret samt to av våre hoteller er allerede fullt sertifisert.

Ved å miljøsertifisere hotellene våre under Miljøfyrtårn, betyr det bl.a. at vi har fokus på:

  • Avfallsreduksjon og miljøvennlig avfallshåndtering
  • Energibesparende tiltak
  • Innkjøp av miljøvennlige produkter
  • Tiltak for bedre arbeidsmiljø

Samfunnsansvar

Ved å miljøfyrtårnsertifisere våre hoteller, bidrar vi til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Samtidig bygger vi omdømme vårt miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad opptatt av ansvarlighet og bærekraft, ansvarlighet blir dermed også en større del av vår merkevarestrategi.

I en Miljøfyrtårn-sertifisering inngår en miljøvennlig drift, dermed sparer vi ikke bare miljøet – men også utgifter på energiøkonomisering og avfallsreduksjon. Vi jobber hver dag for å ta vare på miljøet rundt oss, og vi håper at du vil hjelpe oss med dette.

Åpenhetsloven

Organisasjon
Unike Hoteller er en kjede bestående av 14 hoteller, hvorav 9 er eiet og driftet av Unike Hoteller AS, 4 er franchisehoteller og 1 er under oppføring. All forretningsvirksomhet foregår i Norge. Konsernets hovedsete er på Midtåsen i Sandefjord.

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
Unike Hoteller skal skape en kultur der vi overgår forventninger. Vi skal gi våre gjester fantastiske opplevelser, vi skal være en god arbeidsplass for våre verdsatte medarbeidere, vi skal bidra i samfunnet rundt oss, og ikke minst, ha et sterkt fokus på miljøet.

Generelt
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Unike Hoteller omfattes av åpenhetsloven, og har lagt til rette for at alle som ønsker tilgang til informasjon kan ta kontakt.

Med Konsernet menes i disse etiske retningslinjene samtlige enheter innenfor Unike Hoteller AS. Med forretningspartnerne til Konsernet menes i disse etiske retningslinjene alle tredjeparter som opptrer for, på vegne av eller sammen med Konsernet. Disse partene omfatter blant annet leverandører, prosjektpartnere, konsulenter, agenter, underleverandører, minoritetsaksjonærer og salgsrepresentanter.

Retningslinjer og rutiner
Konsernet jobber kontinuerlig for en bedre fremtid der vi som selskap bidrar til å skape et samfunn der folk kan leve og utvikle seg. Vi mener at det er en direkte sammenheng mellom ansvarlig atferd som arbeidsgiver på den ene siden og økonomisk fremgang på den andre.

Ansvarlig og etisk atferd overfor ansatte, forretningspartnere, samfunnet og miljøet er en grunnleggende del av selskapets verdisystem. Derfor er det også svært viktig for oss å følge lover og regler i vår forretningsvirksomhet. Muligheten til å opprettholde og videreutvikle gode forretningsforhold skyldes i stor grad et felles engasjement for forretningsvirksomhet og samfunnsansvar.

Disse etiske retningslinjene for forretningspartnerne våre setter Konsernets standarder og forventninger innen viktige områder for samfunnsansvar, og vi ønsker at vårt engasjement også skal gjenspeiles i relasjonene vi har med våre forretningspartnere. Målet er å samarbeide med forretningspartnerne i våre felles forbindelser for å sikre at våre krav oppfylles, og vi forventer at alle våre forretningspartnere deler vårt engasjement for ansvarsfull og etisk atferd i forretningslivet.

Konsernets «Etiske retningslinjer for våre forretningspartnere» (se nedenfor) bygger på interne retningslinjer, der vi stadfester at vi skal drive virksomheten i henhold til prinsippene for internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig selskapsstyring. Disse omfatter for eksempel FNs Global Compact samt konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Forretningspartnernes overholdelse av de etiske retningslinjene følges opp kontinuerlig.

Opplysninger om aktsomhetsvurderinger og tiltak
Konsernet har gjennom sine aktsomhetsvurderinger ikke avdekket vesentlig forhold som tilsier at virksomheten er berørt i særlig negativ grad. Konsernet har kun virksomhet i Norge.

Etiske retningslinjer for våre forretningspartnere

Det forventes at alle forretningspartnere skal følge disse retningslinjene går på forhold som:

Menneskerettigheter
Våre forretningspartnere støtter og handler i henhold til prinsippene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact samt konvensjonene i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet til våre forretningspartnere – uansett hvor arbeidet utføres – skal være fritt for diskriminering og fysisk eller verbal trakassering basert på – men ikke begrenset til – rase, kjønn, hudfarge, etnisk, nasjonal eller sosial identitet, religion, alder, funksjonshindring, seksuell legning, politiske synspunkter eller andre egenskaper som kan føre til at man er ekstra utsatt. Våre forretningspartnere har et respektfullt og verdig forhold til sine ansatte, uten trakassering, mobbing eller trusler.

Seksuell trakassering
Våre arbeidspartnere tolererer ikke seksuell trakassering på arbeidsplassen. Seksuell trakassering refererer til atferd av seksuell art som krenker en ansatt eller søker. Dette kan omfatte uønsket fysisk berøring og kontakt, uønskede tilnærminger, nedsettende spøking om kjønnet en person tilhører, kommentarer om utseende, uønskede blikk og pornografiske bilder. Det er den som utsettes for trakassering som avgjør om atferden er uønsket eller ikke.

Arbeidsforhold
Våre forretningspartnere tolererer ikke tvangsarbeid – det vil si alt arbeid eller alle tjenester som kreves av personer som ikke har meldt seg frivillig til å utføre arbeidet/tjenesten, og som trues med straff dersom arbeidet/tjenesten ikke utføres – eller noen som helst form for slaveri eller menneskehandel. Våre forretningspartnere tolererer ikke barnearbeid slik defineres i ILO-konvensjonene 138 og 182 samt nasjonale lover.